Historie kapličky

V naší obci nebyla dříve kaplička, ale byla tu pouze zvonice. Tato zvonice byla postavena roku 1840 a stávala na místě dnešního kulturního domu na ploše asi 16 m2. Zvonice byla z kamene, věž byla dřevěná, krytá břidlicí.

Když se mělo roku 1937 začít se stavbou hasičského domu, byla již zvonice značně sešlá. Bylo třeba postavit zvonici novou, která měla být v budově hasičského domu. Nakonec se však občané usnesli, že by bylo lépe neshrnovat všechno do jedné budovy. V červnu 1937 se tedy začala stavět nová zvonice, která měla být upravena jako kaple. Stavbu provedl Bohdan Řehoř, zednický mistr z Letovic. Náklad na tuto stavbu byl opatřen dobrovolnými dary zdejších občanů - římsko-katolíků. Byla konána sbírka, při které se vybralo 5 268 Kč. Dovoz stavebního materiálu a nádenickou práci konali občané většinou zdarma. Dřevo na vazbu darovali místní majitelé lesa. Celkový náklad na stavbu činil 10 557,50 Kč. Kromě mimořádných příjmů, které činily asi 1 600 Kč, byla učiněna výpůjčka v záložním spolku ve Vískách ve výši 4 940 Kč.

Během zimy a jara 1938 byla kaplička upravena uvnitř. Na zhotovení oltáře darovali materiál občané - majitelé lesa. Oltář dle vlastního návrhu zhotovil Vondál Jan z č.p.49. Lustr do kapličky věnoval Kohoutek Karel z č.p.40.

Druhou květnovou neděli roku 1938 byla uspořádána slavnost otevření kapličky. Ve farním chrámu Páně ve Vískách byla posvěcena socha Panny Marie, která byla ve slavnostním průvodu nesena do zdejší obce. Přítomno bylo asi 2 000 osob.

V červenci a srpnu roku 1990 byla kaplička opravována. Práce na opravě organizoval Sbor požární ochrany a Československý červený kříž.

21. srpna 1990 bylo na kapličce zřízeno automatické zvonění. Nyní zapíná zvonění časový spínač, a to v 6, 12 a 18 hodin. Toto automatické zvonění zhotovil a daroval Staněk Jaroslav č.p.63 a elektrickou instalaci k tomuto zvonění zdarma zhotovil Přikryl Jiří č.p.64. Až do této doby se zvonilo v kapličce ručně. Zvonit chodil třikrát denně pan Hrdý Vojtěch a po jeho smrti jeho manželka Hrdá Albína. Pak se zvonilo pouze při úmrtí.

V roce 2000 bylo rozhodnuto provést rekonstrukci kapličky. Rekonstrukce spočívala ve výměně celé střechy a stropu a v rozšíření interiéru o prostor využívaný dříve k ručnímu zvonění, dnes již nepotřebný. Na tuto opravu byla provedena veřejná sbírka, při které se vybralo 25 990 Kč. Celkové náklady na rekonstrukci činily asi 150 000 Kč. Rozdíl byl uhrazen z obecního rozpočtu. Odborné práce tesařské, elektroinstalační a klempířské prováděly firmy, veškeré ostatní práce provedli místní občané zdarma.

V roce 2001 byl upraven celý interiér. Zchátralý dřevěný oltář byl nahrazen kamenným obětním stolem, uvnitř stolu je nainstalována žárovka, která se rozsvěcuje v nočních hodinách pomocí spínacích hodin. Sochy byly postaveny na kamenné konzoly zabudované ve zdi.

© 2024, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice