1976-1985

Celkové změny v naší obci v letech 1976-1985

Rok 1976: V tomto roce se udála „Beseda o kronice“, konaná v neděli dne 4. dubna. Zahájil ji p. Randula v sále kulturního domu čtením z kroniky naší obce místním občanům, ale v důsledku slunného počasí venku, byla účast občanů na této besedě slabá. Také od počátku tohoto roku převáží JZD svoje zaměstnance do zaměstnání dvěma vlastními lehkými autobusy, dle pravidelného jízdního řádu a v případě potřeby i mimo pravidelnou dopravu. Dosavadní nevyhovující přeprava v krytých traktorových vlečkách již zcela zanikla.

Rok 1977: Nejhlavnější událostí obce tohoto roku se staly přípravy oslav 90.výročí založení sboru požárníků. Všichni naši občané se vynasnažili dát svoje domy olíčením, barvením a úklidem do svátečního vzhledu a prostranství před nimi do nejlepšího úklidu, čímž ke dnům této slavnosti celá naše obec s nově upravenou návsí zazářila pořádkem a čistotou, aby tak co nejdůstojněji přivítala všechny milé hosty a přátele z řad požárníků a Okresní požární inspekce i z řad pozvaných rodáků z naší obce. K této plánované slavnosti obdržel též místní sbor požárníků novou, výkonnější motorovou stříkačku od Okresní požární inspekce z Blanska, která byla sboru slavnostně předána v den oslav. Dále se také pracovalo na úpravách kulturního domu a bylo provedeno rozšíření telefonizace. Mezi zajímavosti jistě patří to, že se počátkem února v našem katastru obce objevila černá zvěř. Tato zvěř se v našem kraji dříve nevyskytovala!

Rok 1978: Tohoto roku byly zahájeny výkopové práce na provedení nové kanalizace v úseku od hlavní kanalizace pod domkem č.p. 2, kolem domů č.p. 1, 49, 51, až za dům č.p. 50. Tyto výkopové práce byly provedeny bagrem z Vodohospodářské správy z Boskovic, jímž po jeho úpravě bylo pokládáno i potrubí. Na pomocných pracích se podíleli brigádně ve větším počtu hlavně místní požárníci a někteří občané.

Rok 1979: V tomto roce od 1. dubna do konce září byl zaveden celostátně letní pracovní čas. V tomto období jsou posunuty hodiny o 1 hodinu dopředu, takže se začíná ve všech podnicích pracovat o 1 hodinu dříve – a o 1 hodinu dříve se končí. Tím zbývá více času na různé odpolední práce. V červenci přijel do naší obce její rodák František Konečný z č.p. 44, se svojí manželkou z Austrálie, k návštěvě své přestárlé matky a svého bratra Jaroslava.

Rok 1980: Tento rok naše obec převážně usilovala o budování kulturního domu.V květnu začínají práce na rozšíření. Brigáda však nemohla být uskutečněna v plánovaný den, pro silně deštivé počasí. Další pracovní brigáda byla v sobotu 7. června a sešlo se na ní 20 občanů. Byl dokončen výkop základů a částečné jeho vyzdění. Dále pokračují práce na přístavbě kulturního domu. Do 4. srpna jsou vyzděny základy a položeny první cihly. Koncem srpna jsou dohotoveny přízemní zdi. Na stavbě kulturního domu je aktivně pracováno až do zámrzu a stavbu se podařilo zastřešit. Je prakticky hotova hrubá stavba. A nejenom že se v tomto roce začal stavět kulturní dům, ale i chatky v prostorách bývalého pískového lomu v Americe (dřívější pískovna JZD). První chatu začal stavět pan Sedlmajer. Dalšími stavebníky jsou Fictumovi a Neubauerovi.

Rok 1981: Dne 12. dubna je velice krásné počasí, teplá nedělní pohoda je přerušena asi ve 14 hodin odpoledne signálem „hoří“. Nad Amerikou hoří lesní porost. Jelikož je velice sucho, požár se rychle šíří. Požár ale obětavě likvidují místní požárníci, ruku v ruce se všemi občany ještě před příjezdem požárníků z Boskovic. Požár vznikl od pálení suchého klestí. Také v tomto roce nebyl problém jenom s ohněm,ale i s vodou a větrem. Dne 2. září velký a nárazový vítr poškodil elektrické vedení ke studni do Brodků, odkud se čerpá voda pro místní vodovod. Byly převrácené sloupy elektrického vedení. Z tohoto důvodu byla naše vesnice skoro týden bez vody z vodovodu. Okresní správa vodovodů zajistila občanům vodu z cisterny. Elektrické vedení však neopravil podnik, ale sami občané. Okresní správa vodovodů nebyla schopna ani do konce roku 1981 nové vedení el. proudu zajistit. V průběhu roku byly také prováděny práce na stavbě kulturního domu.

Rok 1982: Se nijak neobvykle neprojevil v dění naší malé obce. Vesnice žila svým poklidným životem, naplněným běžnými událostmi všedních i svátečních dnů. Ale stále se i pracovalo na kulturním domě. Jsou dokončeny klubovny jednotlivých organizací, vybavena knihovna novým nábytkem a zařízena kuchyňka. Posledními pracemi tohoto roku bylo dobudování sociálního zařízení a přístupového schodiště. Práce na kulturním domě však nepokračovaly podle plánu, protože někteří občané se plně nezapojovali do těchto prací.

Rok 1983: Rok 1983 byl rokem budování započatého díla, kulturního domu, dříve zvaného „hasičák“, hasičský dům. Přes mnohé obtíže byly ukončeny vnitřní práce v prostorách budovy. tyto však byly ztíženy malým zájmem občanů, materiálovými a organizačními obtížemi. V průběhu roku se však přece našlo několik obětavých občanů, kteří svojí aktivitou přece jen posunuli laťku rozpracovanosti kupředu.

Rok 1984: V neděli dne 19. srpna se koná největší a nejslavnější akce v novodobých dějinách naší obce. Bylo provedeno „Slavnostní otevření kulturního domu“. Slavnostní zahájení provedl za místní výbor národní fronty občan Staněk František z č.p. 10. Dále se potom ještě pracovalo na různých drobných úpravách kolem KD. 9. srpna byl odstraněn kříž, který byl odedávna u vchodu do „Hasičáku“. Tento byl rozebrán a uložen do základů pro kříž nový postavený u místní zvonice.

Rok 1985: Nejvýznamnější událostí obce ukončení činnosti Národního výboru před sloučením s městem Letovice. Dále si naše obec, ale i celá republika připomněla 40. výročí osvobození ČSR Rudou armádou. Za zmínku také stojí to, že byli školeni promítači a tímto se u nás poprvé promítají filmy. Promítací přístroj je zatím postaven v sále KD, a tak je zvuk filmu rušen hlukem stroje. Je to však novinka a proto je o toto představení velký zájem. Zejména mezi dětmi a mládeží.

© 2024, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice