Historie

                         Historie a současnost hasičského sboru v Paměticích

 

Obec Pamětice byla v 19. století spojena s okolními vesnicemi jen neschůdnými a těžko sjízdnými cestami.

V případě požárů, které bývaly tehdy velmi časté, byla obec nucena sama požáry zdolávat a zabraňovat jim.

Tehdy se přišlo na myšlenku zakoupit stříkačku a ustavit sbor dobrovolných hasičů.

Stříkačka byla zakoupena v roce 1887 od firmy Smékal – Čechy u Prostějova a stála 600 zlatých. Jen pro zajímavost uvedu tehdejší průměrnou měsíční mzdu zedníka, která činila 35 zlatých. V hrubém porovnání průměrných výdělků tehdy a dnes by se dnes jednalo asi o částku 370 000 korun.

Hasičský sbor byl ustaven 11. dubna 1887 a přihlásilo se do něj 30 členů. Ještě tentýž rok bylo postaveno hasičské skladiště, nynější sklípek na návsi.

Po  roce 1918 , to znamená po konci první světové války, je patrná výměna generací a určitá stagnace činnosti.

V roce 1928 byla vybudována požární vodní nádrž na návsi a až teprve v roce 1937 dochází ve sboru ke značnému oživení.

Do roku 1937 se Pamětický sbor zůčastnil 71 záchranných akcí při požárech a povodních, z toho 16 požárů v Paměticích a 55 zásahů v okolních obcích.

Na výroční valné hromadě v roce 1937 byl přednesen návrh na vybudování hasičského domu. Tomuto návrhu předcházel tento sled událostí:

Hasičský sbor v Paměticích se kromě své hlavní činnosti věnoval i hraní divadla, což představovalo ve své době pro občany jedno z mála kulturních vyžití.

Pro hraní divadla si museli hasiči pronajímat prostory v okolních obcích. To mnohdy přinášelo různá úskalí a nesnáze.

Proto bylo rozhodnuto o stavbě hasičského domu v Paměticích.

Toto dílo financoval sbor zčásti z vlastních prostředků, z části půjčkou v záložně ve Vanovicích a velkou měrou přispěli také místní občané aťuž pomocí vlastních sil při stavění, nebo hmotnými dary.

Přes veliké obtíže, jak už to na podobných akcích bývá, byl Hasičský dům dostavěn a slavnostně otevřen při příležitosti 50 let trvání sboru.

O působení našeho sboru v letech 1938 až 1945 máme v kronikách jen velmi neurčité informace. Snad z toho důvodu, že za druhé světové války byly veškeré zápisy o činnosti veřejných organizací cenzurovány a případné provokující., nebo nevyhovující zápisy byly nacisty tvrdě postihovány. Dá se předpokládat, že náš sbor v těchto letech udržoval jen činnost nutnou na zdolávání požárů a živelných pohrom.

V roce 1947 byla zakoupena nová motorová stříkačka společnými náklady hasičů a obce.

V padesátých a šedesátých letech se náš sbor , kromě činnosti spojené s hašením požárů věnoval ve velikém měřítku brigádám, které měly pomoci ke zvelebení naší obce.

Jednalo se o pomoc v místním zemědělském družstvu při sezónních pracech  a o brigády na takzvaných akcích ZET, ať již při budování kanalizace, vodovodu, nebo stavění místní prodejny potravin.

V roce 1970 byla na návsi zrekonstruována požární nádrž, nad vodní plochu byly položeny betonové panely, na které byla navezena zemina a vzniklý povrch zatravněn.

V sedmdesátých letech započalo budování výletiště Ve skale. Tento areál vznikl z bývalého pískovcového lomu a byl vybudován pouze z finančních prostředků a ve vlastní režii pamětických hasičů.

Dále v sedmdesátých letech při příležitosti 90. výročí založení SDH Pamětice, byla našemu sboru slavnostně předána nová motorová stříkačka.

V osmdesátých letech se náš sbor věnoval svojí tradiční činnosti , pořádání různých kulturních akcí, organizování zájezdů a účastem na hasičských soutěžích. V těchto letech obec – tehdejší Národní výbor – prováděla rozsáhlou rekonstrukci a přístavbu k hasičskému, nyní kulturnímu domu.

Na této akci hasiči odpracovali spoustu brigádnických hodin. Jednalo se o poměrně bohaté a tvůrčí období z historie našeho sboru. Bohužel z této éry se nedochovaly žádné zápisy, ani údaje o činnosti. Můžeme tedy vycházet pouze ze vzpomínek našich předchůdců a z jejich barvitého líčení.

 

V polistopadových letech přišla určitá stagnace činnosti, která byla zřejmě zapříčiněna tehdejšími politickými změnami a konkrétně v našem sboru určitými generačními problémy.

Nástup mladé generace  v roce 1995 znamenal začátek nové éry v dějinách Sboru dobrovolných hasičů Pamětice, jedná se o období velice úspěšné a plodné.

Za uplynulých dvacet let, které začínaly velice těžce a skromně,tito hasiči dokázali spoustu velkých a pozoruhodných akcí, které jsou již podrobně zdokumentovány a popsány.

 

Tuto dobu budeme prezentovat z různých úhlů pohledu a jako první začneme stavem členské základny.

Tady lze konstatovat holá fakta : v roce 1996 měl Pamětický sbor 43 členů, v roce 2015 má členů 76, jedná se o téměř stoprocentní nárůst, jde tedy jednoznačně o pozitivní zprávu.

 

Druhým hlediskem je vybavení hasičskou technikou a zároveň zázemím pro hasičskou činnost.

Až do roku 2001 náš sbor disponoval jen jednou motorovou stříkačkou PS 12.

V tomto roce bylo zakoupeno historicky první hasičské motorové vozidlo a to Škoda 1203 v provedení valník, které jsme využívali jak k dopravě soutěžního družstva na hasičské soutěže, tak k navážení zboží na různé kulturní akce.

V roce 2003 byla pořízena z finančních prostředků sboru silnější stříkačka PS 15, hlavně za účelem zvýšení konkurenceschopnosti našeho družstva na hasičských soutěžích.

V roce 2004 bylo zakoupeno jiné vozidlo, otypované pro převoz většího množství osob a to Avia 30 z SDH Suchý.

V roce 2005 si naše soutěžní družstvo pořídilo za 65 000 soutěžní stříkačku PS 19, určenou jen pro požární sport, stávající PS 15 byla ponechána pro potřeby zásahové jednotky.

A nakonec v roce 2008 byla zakoupena originální zásahová Avie z SDH Jevíčko.

 

Zázemí pro uskladnění techniky tvořila v roce 1996 stará zbrojnice, v podstatě vlhký sklep v přízemí kulturního domu, což byly zásadně nevhodné prostory k uskladnění hasičského materiálu a pomůcek.

Změna v této situaci nastala až s postavením nové hasičské zbrojnice v roce 2007.

Nyní disponujeme ideálními prostorami pro uskladnění všeho potřebného. Ve zbrojnici se nachází i klubovna využívaná k různým akcím a schůzím a ke schůzkám naší hasičské mládeže.

Také zázemí pro výcvik soutěžních družstev se rapidně změnilo, původně naše týmy cvičily na místních komunikacích, nebo na výletišti Ve skale. Zvrat nastal až v letech 2004 a 2009, kdy náš sbor  ve spolupráci s obcí Pamětice postupně vykoupil zahradu a pole za novou zbrojnicí a na těchto pozemcích vybudoval nové travnaté cvičiště, kde rovněž pořádá hasičské soutěže.

 

Další částí činnosti našeho sboru je pořádání kulturních akcí, s jejichž vývojem v uplynulých dvaceti letech nyní budete seznámeni.

 

Z původních tří, čtyř každoročně pořádaných a zažitých akcí se postupně vyvinulo zhruba deset až dvanáct tradičních událostí, které naši hasiči pořádají. Velmi zhruba Vám je nyní představíme.

Koncem ledna Hasičský ples, který se koná každý druhý rok na střídačku s plesem obecním.

Únor, březen Masopust, po různých experimentech se koná pouze průvod masek po obci a večer v sále kulturního domu vyhlášení nejlepších účastníků.

Poslední dubnový den je pálení čarodějnic, z původně komorně pojaté zábavy se v průběhu let stala událost vyhlášená v širokém okolí s více než pětistovkou návštěvníků z různých koutů našeho kraje.

Koncem května bývá Májová mše u kapličky s následujícím posezením a kulturním programem.

V letních prázdninách jedna až dvě taneční zábavy ve skale , plus fotbal svobodní-ženatí.

Dále v letních prázdninách soutěž O pamětický pohár -první ročník probíhal na výletišti Ve skale jako skromná hasičská soutěž. Letos proběhne již dvanáctý ročník zařazený do Velké ceny blanenska s účastí zhruba čtyřiceti  družstev.

Podzim – hasičský zájezd

Konec října – výlov rybníka – velice oblíbená akce započatá v roce 2007 a konaná ve spolupráci s obcí.

Prosinec – stavění vánočního stromu a Mikulášská nadílka pro naše nejmenší.

 

Jako čtvrtý pohled na činnost našeho sboru nabídneme jen velice stručný pohled na vývoj našich závodních týmů, neboť tomuto tématu se věnuje náš velitel v samostatné kolonce těchto webových stránek.

Tady lze jen konstatovat skutečnost, že v roce 1996 se naše soutěžní družstvo zůčastnilo pouze jedné okrskové soutěže, nyní se naše družstva mužů, veteránů a členů zásahové jednotky účastní každoročně téměř dvaceti hasičských soutěží, zejména těch zařazených do Velké ceny blanenska.

 

Z dalšího , pátého úhlu pohledu vám představíme Pamětický hasičský sbor z hlediska brigádního, to znamená konání akcí na hasičském a obecním majetku.

Stabilní a každoročně se opakující práce vyžaduje zejména výletiště Ve Skale.

Tam naši hasiči mají neustále co opravovat a vylepšovat.Jen pro zajímavost pár věcí,které jsme od roku 1996 Ve Skale vytvořili a udělali.

V roce 1998 byla postavena zděná udírna,v roce 2001 zděné záchody,roku 2002 nový dřevěný skládací parket,roku 2006 nový přístřešek u udírny a nový elektrický rozvaděč,v roce 2009 skládací stoly a lavičky a v letech 2010-2011 vyměněna střešní krytina u dvou chat na prodávání.

Vrchol brigádnické činnosti naši hasiči zažívali při stavbě nové hasičské zbrojnice. Jednalo se o práce při demolici původního objektu, v lese při kácení stromů pro vazbu, betonování stropů, pokrývání střechy, kopání kanalizace, nahazování fasády a konečné dodělávky, jako obkládání podkroví apod.

Celkem na této stavbě hasiči odpracovali přes 1000 brigádnických hodin.

Dále jsme se účastnili různých prací při zvelebování obce, třeba pokládání obrubníků při opravách místních komunikací,nebo při stavbě posezení u hospůdky.

 

Poslední šesté hledisko má jako jediné strmě klesající tendenci a přece to vůbec není na škodu,spíše naopak.Jedná se o účast našich hasičů u požárů a živelných pohrom.

Zní to až neuvěřitelně,že naši předkové se od vzniku SDH Pamětice v roce 1887 do roku 1937, to znamená za padesát let, zůčastnili 71 zásahů u těchto tragických událostí.

A zní také neuvěřitelně, že za posledních 20 let existence se nynější Pamětičtí hasiči zůčastnily pouze dvou zásahů při lokálních požárech menšího významu.

 

Tímto posledním bodem bychom chtěli ukončit seznámení s historií a součastností Sboru dobrovolných hasičů v Paměticích. Momentálně se nacházíme ve fázi určitého vrcholu a je jasné, že se nejedná o jev dlouhodobý.

Zásadní vliv na fungování má dostatek členů ochotných nezištně a dobrovolně pracovat většinou na úkor volného času a rodiny a to v dnešní době působí zvláštně a je opravdu těžké tomuhle se přizpůsobit.

Je třeba si uvědomit, že každý hasičský sbor je celek, který za příznivých okolností dokáže velké věci, které jednotlivec těžko vytvoří.

© 2024, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice