Znak a prapor

Obecní zastupitelstvo na své veřejné schůzi 18.11.2000 schválilo návrh výsostného znaku a praporu naší obce. Tento návrh vypracoval heraldik J.V. Pavlů z Kelče. Následně nato byla zaslána do Parlamentu ČR, podvýbor pro heraldiku, žádost o schválení návrhu znaku a praporu obce. 4.června 2001 zástupci naší obce převzali z rukou předsedy poslanecké sněmovny Václava Klause dekret, který opravňuje naši obec užívat obecní znak a obecní prapor.

Zdůvodnění grafického znázornění znaku a praporu obce heraldikem

První písemná zpráva o existenci osady pochází z roku 1233 (falzum hovoří o r.1167). Pamětice byly tehdy součástí panství litomyšlského kláštera, v roce 1295 byly prodány vyšehradskému proboštství. Podle obce se psal i domácí vladycký rod erbu děleného štítu s volskými rohy v klenotu (1384 Benešek z Pamětic). Od r.1547 až do zániku patrimoniálního zřízení byla vesnice součástí boskovického panství.

V obci není významnějších historických památek, kaple Panny Marie byla vystavěna v r.1947 a nahradila tak zvonici z r.1840. Hlavním motivem nejstarší obecní pečeti je scéna Ukřižování, doplněná symboly vinné révy a obilného snopu, opis OBECNI.PECIET.ZDIEDINI.PAMIETIZ. Novodobé razítko neslo obraz oráče s koňmi.

Motiv z nejstarší obecní pečeti se stal hlavní figurou návrhu znaku a praporu Pamětic. Byl pouze upraven do podoby latinského kříže, na nějž byl položen obilný klas a mariánské lilie (symbol místní kapličky). Vinnou révu nahradila zelená barva hlavní heroldské figury. Vše se nachází v mírně obměněné formě i v návrhu obecního praporu.

© 2024, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice