Zaměstnání občanů - 1945

Celkové změny v naší obci v letech 1945-1965

V důsledku vysokého vývozu našeho průmyslového zboží do jiných států (hlavně socialistických rozvojových) vzrostla u nás zaměstnanost dělnictva ve výrobě v míře dosud nebývalé. Naše obec bývala vždy obcí převážně zemědělskou, z níž do r. 1945 pracovalo v průmyslové výrobě do okupace jen asi 15 osob, za okupace asi 25 - 30. Po roku 1945, do r.1965 vzrostl tento počet asi na 80.

Někteří mladí manželé dojíždějící do zaměstnání do Boskovic odstěhovali se z naší obce do místa svého zaměstnání, čímž počet mladých občanů v naší obci se snižuje. Dřívější soukromé cestování do zaměstnání buď pěšky neb na jízdních kolech po zavedení autobusových linek naší obcí zcela zaniklo. V roku 1965 vedou naší obcí již 3 autobusové linky (2 do Boskovic, 1 do Letovic) asi s 20 spoji, výhodnými hlavně pro průmyslové dělnictvo. Sociální situace našich občanů zaměstnaných v místní výrobě zemědělské (v JZD) je dosud pro ně nedostatečně uspokojivá. Po založení JZD v naší obci nastaly v ní určité změny. Dřívější rachot selských vozů s cvakáním podkov koní vystřídalo převážně hrčení traktorů a nákladních aut. Počet koní v celé obci je nyní pouze 3 páry v JZD (dříve asi 30). Rovněž soukromé konání zemědělských prací na soukromých polích bylo vystřídáno kolektivními pracemi na lánech JZD. Mimo okopávek a někdy sklizně řepy přidělovaných určitým počtem řádků k odpracování určitým rodinám, bývají všechny ostatní práce na polích kolektivní. Původní soukromá zemědělská malovýroba přeměňuje se nyní v celostátní zemědělskou velkovýrobu. Zanikly i mnohé polní a lesní studánky z různých důvodů. (Lidé pijí raději pivo, sodovky a minerálky.)

Nejpočetnější a nejaktivnější místní organizací občanů je místní Sbor požární ochrany, který je pokračováním dřívějšího Sboru dobrovolných hasičů, jenž byl v naší obci založen již v r. 1887. Počet jeho členů bývá asi 12 až 20. V obci je též organizace členů Myslivecké společnosti asi s 8 členy a odbočka spolku včelařů s ústředím v Knínicích, asi se 6 členy.

Obchody: Malé obchodní prodejny byly zrušeny, zůstaly pouze větší, které byly specializovány pro určité zboží, a byly znovu moderně vybaveny a zásobeny zbožím. Na každé zboží byly stanoveny celostátně pevné ceny, s jejich vyznačením. V některých prodejnách potravin byly zavedeny samoobsluhy. Hospodaření prodejen je kontrolováno inventurními kontrolami. Veškeré příjmy a výdaje jdou na bankovní konta.

Doprava: Do všech obcí byly zavedeny státní autobusové spoje. Mimo to byly zavedeny též autobusové spoje dálkové i do velmi vzdálených míst. Také vlaková osobní doprava se početně zvýšila a byla zvýšena kultura cestování. Pro občany dojíždějící do zaměstnání a pro žáky škol jsou zlevněné dělnické a žákovské jízdenky dle předložených průkazů. Značně byla zlepšena také údržba silnic a dalších komunikačních spojů. Dřívější rozbité a špatně udržované okresní silnice spojující menší obce byly postupně vyasfaltovány a jejich sjízdnost je udržována i v zimních měsících téměř nepřetržitě. Odstraňování sněhu ze silnic není již ruční vykonávané lopatami, ani koňským potahem, nýbrž speciálními auty. Také zimní posypy silnic jsou motorizovány.

Zdravotnictví: Péče o zdraví lidu stala se zájmem celostátním. Občané našeho státu mají všechny léky a nemocniční ošetřování zdarma. Dále jsou pro občany podnikány různé vyšetřovací a očkovací preventivní akce zdarma. Péče o zdraví matek a novorozeňat je rovněž bezplatně zajištěna.

Školství: Zvýšené požadavky na všestranné schopnosti občanů kladou současně zvýšené nároky na školství. Vyučování i studování ve školách je mnohem důkladnější než v dobách minulých. Mezi učební předměty byla zařazena též výchova občanská, politická, vyučování ruštiny a jiné důležité předměty.

Sociální zabezpečení: Všichni přestárlí občané jsou až do své smrti buď důchodově neb sociálně zabezpečeni a po úmrtí je vyplacena též úhrada na výdaje pohřební 1000 Kč. Všichni zaměstnanci dostávají odměnu za práci pravidelně v hotovosti vyplácenu. Dostávají i podíly z hospod. výsledků podniků, mají zaplacenu pracovní dovolenou a státní svátky. Rovněž kulturní a rekreační možnosti mají v podniku. Nástupem vojenské služby, delší nemocí, mateřstvím apod. neztrácejí nárok na zaměstnání v dotyčném podniku. V případech pracovní neschopnosti neb mateřství pobírají podporu. Výplaty odměn za práci jsou celostátně upraveny příslušnými předpisy. Kdo má zájem o práci, je pro něho u nás práce, i sociální zabezpečení - a to je velmi důležité.

© 2023, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice