1986-1995

Celkové změny v naší obci v letech 1986-1995

Rok 1986: Tento rok byl historicky významným rokem. Významným pro naši obec proto, že se zařadila mezi dvacet dva obcí, tvořící takzvaný integrovaný celek Letovice. Naše obec je nyní nazývána obcí integrovanou. Jsme tedy bydlištěm Letovice část Pamětice. Tato skutečnost je našimi občany přijímána s nedůvěrou. Znamená to vlastně, že v obci přestává pracovat Místní národní výbor a jeho pravomoc přebírá Městský národní výbor v Letovicích, kde máme svoje zástupce. Dále k událostem během roku patří kino Osvětové besedy, které promítá každou sobotu v sále kulturního domu film, zapůjčený Krajským filmovým podnikem Brno. Tuto práci vykonávají 3 dobrovolní občané.

Rok 1987: Mezi největší události toho roku jistě patří oslavy 100 let požárníků. Letošního roku oslavili požárníci obce 100. výročí založení požárního sboru. V rámci „boje proti ohni“ se obecní zastupitelstvo obce Pamětice v roce 1986 rozhodlo zakoupit stříkačku. Tato měla být od firmy „Smékal“ z obce Čechy u Prostějova. 11. dubna 1987 byly první volby dobrovolného hasičského sboru. Sbor měl 27 mužů. Ještě téhož roku byla zbudována zbrojnice, vlastně tehdy skladiště na návsi, které tam stojí dodnes.

Rok 1988: Rok 1988 se do historie obce nezapsal žádnými zvláštními událostmi.Za zmínku patří to, že od počátku tohoto roku byly problémy s pitnou vodou v místním vodovodu. Jsou situace, kdy voda neteče třeba celý den. Jiné dny zase třeba není v potrubí patřičný tlak vody. Od května tohoto roku se začíná budovat kanalizace v části obce Amerika, pokládají se obrubníky před prodejnou Jednoty.

Rok 1989: Tohoto roku se pokračovalo na budování kanalizace v části obce Amerika a nově vysázeli občané kolem cesty do „Ameriky“ 50 stromků hrušní. Dále bylo v obci vysázeno v rámci zlepšování životního prostředí 50 keřů růží a 5 dekorativních javorů. Od 20. září jsou v naší obci problémy s pitnou vodou. Je prováděno zkoumání potrubí a oprava byla provedena až 6. října. Voda netekla 16 dní!

Rok 1990: Do roku 1990 jde naše obec ještě jako součást města Letovice. V důsledku politických změn v roce 1989 se začíná stále více volat po osamostatnění naší obce. Od července jsou stejně tak jako loni problémy s pitnou vodou. V pátek, sobotu a neděli, kdy je největší odběr, voda přestává téci. Je sucho a vody je nedostatek. V měsíci září jsou prováděny různé zkoušky na těsnost potrubí. Kopala se také studna v Hésku a prováděl se tu zkušební vrt. Během srpna je zřízeno na místní zvonici automatické zvonění. Teď zapíná zvonění časový spínač. Zvoní se v 6, 12 a 18 hodin. Zvonění bylo zřízeno k tomuto termínu jako památka na neslavný vstup sovětských vojsk do naší republiky v roce 1968.

Rok 1991: Začátkem roku byly na Pastvisku vykáceny staré stromy a keře. Tyto práce provedli občané obce a dřevo si odvezli pro svoji potřebu. Na tomto místě pak byly vysázeny nové stromky. V důsledku stálého nedostatku pitné vody v obci, se provádí výkopové práce za účelem získání nového vodního zdroje a tímto končí poslední zápis kronikáře obce Pamětice ze zdravotních důvodů.

Rok 1992: V tomto roce nastupuje nová místní kronikářka obce, která dále pokračuje v psaní kroniky. V tomto roce se provádělo vymalování prostor kulturního domu, klubovny i kapličky na návsi a na Vískách se za pomocí místních občanů prováděly brigády na opravě kostela. Za velkou zmínku také patří hasiči, kteří na okrskové soutěži v Borotíně zvítězili a obsadili 1. místo.

Rok 1993: Tento rok se opět významně zapíše do historie naší země. Po dlouhých a složitých jednáních vznikla samostatná Česká republika, která si ponechala ze symbolů bývalé federace vlajku a hymnu. Prvním prezidentem byl zvolen ze tří kandidátů Václav Havel. Nejen rozdělení republiky, ale i řada dalších opatření, ovlivnila život lidí v mnoha směrech. Díky této samostatnosti vznikly i nové zákony, kde mezi ně patří i zavedení denního a nočního proudu veřejného osvětlení v nočních hodinách. V tomto roce se také našlo řešení pro nekvalitní vodu, která sužovala obec po několik let a to nový vrt studny v Brodkách, kde se tato voda z této studně jeví vhodná i pro kojence. Kanalizace, která se budovala v lokalitách Amerika byla tímto rokem dokončena. Dále v tomto roce členové obecního zastupitelstva zažádaly o fyzické vlastnictví obecních lesů od Českých státních lesů. Začátkem září byla opravena silniční správou silnice v úseku od prodejny Jednoty na náves. Oprava nebyla kvalitní, protože později asfalt při větších teplotách okamžitě tekl.

Rok 1994: V letošním roce byly pro obec nejdůležitější mnohé úkoly plynoucí hlavně z požadavků na další modernizaci obce, kde se tímto ihned obec přihlásila do „Programu obnovy vesnice“. Po delší době byla na návsi postavena „májka“, kácení, spojené s opékáním ryb ve Skale se příliš nevyvedlo kvůli špatnému počasí. Zřejmě se v obci asi tradici stavění „májek“ nepodaří obnovit. V srpnu také v obci hořelo. Shořela kůlna u rodinného domu. Požár způsobily děti majitele hrou se zápalkami.

Rok 1995: V obci v tomto roce probíhala řada drobných i větších akcí, které měly přispět ke zlepšení životního prostředí i života samotných občanů. Tímto poprvé přemýšlely obce Pamětice, Vísky, Míchov a Letovice-Podolí o vybudování společné plynofikace obcí. Všechny čtyři obce, ale museli zažádat o dotace z Ministerstva životního prostředí, protože se musí vybudovat vysokotlaká regulační stanice, která by stála několik miliónů korun. Další velkou akcí, která se v tomto roce započala, byla telefonizace obce. Při této akci byly zapuštěny do země telefonické přípojky a tímto byly odstraněny staré nevzhledné sloupy, které se na mnohých místech nebezpečně nakláněly a hrozily vyvrácením. Po kulturní stránce se v posledních letech projevuje všeobecný trend úpadku v kulturním životě. Důvodem je zřejmě, že většina rodin vlastní nejen barevné televizory s možností volby mnoha programů, ale i videa a počítače.

© 2024, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice