Pamětický úval

Pamětický úval je ekologicky významný krajinný celek lokálního biogeografického významu. Jako významný ekologický segment krajiny byla tato lokalita vymezena v rámci kostry ekologické stability krajiny okresu Blansko již v roce 1984 výzkumným týmem Geografického ústavu Československé akademie věd v Brně.

Lokalita se skládá ze dvou vidlicovitě se sbíhajících údolí. Severní větev začíná u silnice Pamětice – Drválovice a směřuje na jihovýchod. Je dlouhá 1.2 km, šířky do 120 m.  Jižní větev má začátek u rekultivované skládky na východním okraji obce Pamětice a táhne se směrem na východ. Délku má necelý 1 km a šířku asi 50 m. Pod spojením obou větví je k lokalitě přiřazena i navazující část široce vydutého údolí v délce asi 300 m.

Jedním z důvodů ochrany Pamětického úvalu je výskyt významných rostlin a živočichů. Hnízdí zde zvláště chránění ptáci moták pochop (Circus aeruginosus) a ťuhýk obecný (Lanius collurio). Na teplých slunných svazích rostou regionálně vzácné a ohrožené rostliny, zejména hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum), divizna rakouská(Verbascum austriacum), mařinka psí (Asperula cynanchica), krvavec menší(Sanguisorba minor), rmen barvířský (Anthemis tinctoria), mochna sedmilistá (Potentilla heptaphylla) a chrpa čekánek (Centaurea scabiosa). V mokřadních částech roste z regionálně vzácných druhů krtičník stinný (Scrophularia umbrosa). K jedinečnostem úvalu patří i výskyt mohutných starých dubů letních (Quercus robur).

Pamětický úval je v neposlední řadě výrazným krajinotvorným prvkem s vysokými estetickými hodnotami, pozitivně narušujícím monotónnost okolní polní krajiny.

© 2024, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice