Knihovní řád

I.Základní ustanovení

Čl.1
Poslání a činnost knihovny

Knihovna je knihovnou veřejnou ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem vem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

Čl.2
Veřejné knihovnické a informační služby

Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanovenísh knihovního zákona. Jsou to zejména:

výpůjční služby

meziknihovní řád

informační služby - informace o katalozích, fondech a využívání knihovny

Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje knihovna bezplatně

II.Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl.3
Registrace uživatele

Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.

Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje:jméno, příjmení, bydliště a rok nar.

Čl.4
Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržrní pořádku a ochranu majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.

Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit jipodle platných předpisů.

Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

Čl.5
Zpřístupněné knihovní dokumenty

Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.

Čl.6
Rozhodnutí o půjčování

Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedné v čl.6 odst.1 tohoto KŘ s vyjimkou dokumentů:

kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo počkození,

které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,

jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecními právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické , rasistické, pornografické literatury....)

které byli vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvým meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky v pouze prostorách knihovny.

Čl.7
Postupy při půjčování

Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpujčním tiskopise, resp. v poznámce automatizovaného výpujčního systému.

Čl.8
Vypujční lhůty

Vypůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc. Vypůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel.

Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

Čl.9
Vrácení vypůjčeného dokumentu

Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

Je zakázáno zpracovat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrhováním, zvýrazňováním, psaním pznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

Čl.10
Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla 10 dokumentů.

Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu vypůjčky.

Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud knihovna o výpůjčce záznam.

Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokumen ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli popatek z prodlení.

Jetsliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

III.Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl.11
Ztráty a náhrady

Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovenou knihovnou nahradit škodu.

O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

Uživatel je povinen hradit náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl.12
Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

Poplatek z prodlení

povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpujční den.

Vymáhání nevrácených výpůjček:

nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis obecního úřadu) následuje vymáhání právní cestou.

Čl.13
Náhrada všeobecných škod

Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 442, odst. 2, kde se stanoví: "Škoda se nahradí v penězích, požádá-li však o to poškozný a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.")

Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů

IV.Závěrečné ustanovení

Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny.

Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou.

© 2024, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice