Postup při podávání žádosti o poskytnutí informací

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení nebo využitím internetu.
Žádost musí obsahovat jméno, příjmení, adresu a podpis žadatele, v případě právnické osoby její název a sídlo. U žádosti podané prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být rovněž poskytnuty identifikační údaje, v případě žádosti prostřednictvím internetu musí být navíc obsažena elektronická adresa. Dále musí být v žádosti uvedeno o jakou informaci má žadatel zájem a že je žádost určena Obecnímu úřadu v Paměticích.
Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona 106/1999 Sb. a žádost se odloží.

Postup vyřizování žádosti:

Obecní úřad Pamětice posoudí obsah žádosti. V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne Obecní úřad o odmítnutí žádosti.
V případě, že se požadované informace nevztahují k jeho působnosti, žádost Obecní úřad odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do tří dnů žadateli.
Požadovaná informace bude poskytnuta nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti, a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích.
Ústní žádosi podané prostřednictvím telekomunikačních linek bude vyhověno neodkladně (jestliže bude informace k dispozici).
O postupu při poskytování informace pořídí Obecní úřad záznam.
Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Důvody pro prodloužení lhůty vyřízení žádosti jsou (dle zákona 106/1999 Sb.):

a) vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od becního úřadu Pamětice 
b) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti 
c) konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti. Žadatel bude o prodloužení lhůty i důvodech informován.

Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, sdělí Obecní úřad co nejdříve, nejpozději však do 7 dnů žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.

Obecní úřad Pamětice neposkytne informace (dle zákona 106/1999 Sb.):

a) je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou skutečnost, k níž žadatel nemá oprávněný přístup 
b) jde-li o informaci vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby, zejména o jejím rasovém původu, národnosti, politických postojích a členství v politických stranách a hnutích, vztahu k náboženství, o její trestné činnosti, zdraví, sexuálním životě a majetkových poměrech, povinný subjekt poskytne pouze tehdy, stanoví-li tak zvláštní zákon, nebo s předchozím písemným souhlasem žijící dotčené osoby 
c) pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství 
d) jde-li o informaci o majetkových poměrech osoby 
e) v případě dalších omezení dle zákona 106/1999 Sb. §11

Pokud Obecní úřad Pamětice žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí. Rozhodnutí bude doručeno do vlastních rukou žadatele. Jestliže Obecní úřad ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytl informace či nevydal rozhodnutí podle § 15, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informace odepřel.
Proti rozhodnutí Obecního úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15.

Obecní úřad Pamětice si účtuje úhradu dle sazebníku.

© 2024, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice